ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಕಲಿಕಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.

PrepEd ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ.

The PrepEd App prepares you to become an expert health care professional in the Paramedics and Nursing arena

  • Interactive Video classes to clear paramedical and nursing concepts in Kannada
  • Build strong paramedical and nursing basics
  • PrepEd App for exam preparation helps you prepare and succeed in exams with flying colors
  • Build a successful & fulfilling professional career by mastering the paramedical and nursing concepts

OUR TEAM

team

Dr. Sandeep Huilgol

Founder || CEO

Nephrologist and a transplant physician and a teacher by passion. He is a well known clinician and has been active in various campaigns to create health awareness.

team

Kartik Mulgund

Principal Technology Architect

A seasoned architect with portfolio consisting of multiple international transformational projects, striving to create an affordable yet worldclass platform for digital education.

team

Prasad Parab

Video Production || UI design

A veteran 3D artist with rich experience in medical video production, his creativity and passion has helped us in making our video content consistent and engaging.

 

team

Bandenamaj Mulla

Lead Developer || Platform Specialist

After co-developing international platforms like 4D Medical and Surgery Basics, he has turned his gaze towards helping our students by actively helping to create PrepEd.

team

Dr. Sangamesh Rakaraddi

Consultant || Paramedical

Teaching experience of 13 years for paramedical/Nursing and 10 years for Medical and Dental students and involved in various National and International projects.

team

Mr. Shivanand Yaragal

Consultant || Paramedical

Over 10 years of teaching experience for paramedical students.